چه مواد معدنی اغلب به عنوان سنگ معدن روی استفاده می شود