اختیار از بین بردن بیش از حد از معدن ذغال سنگ و سطح معدن